ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego
w trybie rozeznania rynku

Zamawiający – AGAFLEX Sp. z o.o. – informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku z dnia 27 września 2021 r. dotyczącego dostawy oprogramowania do uruchomienia linii produkcyjnej złączek AGA EXACT i kontroli procesu produkcyjnego na potrzeby projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy AGAFLEX Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej doprodukcji innowacyjnych złączek samozaciskowych AGA EXACT”, dofinansowanego w ramach Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, działanie 3.3 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający wybrał ofertę firmy Michał Sinkiewicz MAXCARE, ul. Krakowska 37A, 26-200 Końskie, która została uznana za najkorzystniejszą – miała najniższą cenę. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym. Oferowana cena to 25 000,00 zł netto.