ZAPYTANIE OFERTOWE

AGAFLEX Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na

zakup oprogramowania do uruchomienia linii produkcyjnej złączek AGA EXACT i kontroli
procesu produkcyjnego

w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy AGAFLEX Sp. z o.o. poprzez
wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej do
produkcji innowacyjnych złączek samozaciskowych AGA EXACT” dofinansowanego w ramach
Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, działanie 3.3 Innowacje
w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020

I . Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do uruchomienia linii produkcyjnej
złączek AGA EXACT i kontroli procesu produkcyjnego na każdym jego etapie.
Oprogramowanie ma zapewnić automatyzuję procesu mierzenia poprzez przekazywanie
danych online. Analizowanie danych przy zastosowaniu metod statystycznej kontroli
odbiorczej. Obróbka danych i tworzenie odpowiednich analiz rozłożonych w czasie i
oddających dynamikę procesu produkcyjnego. Oprogramowanie ma zapewnić szybkie
wykrycie „słabych ogniw” w cyklu produkcyjnym co jest niezbędne w produkcji złączek AGA
EXACT.
Kod CPV : 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Wymagania:

 •  Kontrola procesu produkcji na każdym jego etapie.
 • Możliwość tworzenia podstawowych i specjalistycznych kart kontrolnych dla działu
  kontroli jakości
 • Analiza zdolności procesu
 • Wbudowane zaawansowane metody statystyczne.
 • Wizualizacja oraz raportowanie analizowanych danych.
 • Moduł Quality Control zawierający zestaw statystycznych narzędzi zapewnienia i doskonalenia jakości
 • Metodyka TQM oraz zgodność z normami ISO 9000, ISO/TS 16949
 • Analiza niezawodności i czasu uszkodzeń i analiza doświadczeń
 • Wykresy analityczne prezentujące zgromadzone dane

W zakres dostawy wchodzi:
1. Dostawa oprogramowania do uruchomienia linii produkcyjnej złączek AGA EXACT.

2. Dostarczane oprogramowanie powinno być nowe, oryginalnie opakowane (opakowania
nie mogą być naruszone) oraz zaopatrzone w instrukcje (jeżeli dane oprogramowanie taką
instrukcję posiada), opisy techniczne i licencje, które będą w języku polskim
3. Wykonawca gwarantuje bezpłatną aktualizację oprogramowania w okresie 12 miesięcy.

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu zapytania ofertowego, zostały wskazane nazwy producenta,
nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących
do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na
konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego
producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie
gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy
technologii i rozwiązań równoważnych tj. nie obniżających standardów oraz wymagań
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z
tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i
funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego powinny być traktowane jako
wskazania wymagań dotyczące warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie
za zadanie sprecyzowanie oczekiwać jakościowych i technicznych Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych wyrobów niż
ujęte w dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych (lub
równoważnych) niż określono w dokumentacji. Każdy z oferentów może zastosować wyroby
równoważne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w zapytaniu.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

II . Warunki, wykluczenia z postepowania:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają
następujące warunki:
a) Posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
2. Oferent powinien zagwarantować, iż przedmiot zamówienia jest najbardziej korzystny
pod względem gospodarczym oraz korzystnie oddziałuje na środowisko poprzez małą
energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu etc
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo i
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązać w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika.
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

III . Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony nie później niż do 31.10.2021 r. na adres
siedziby zakładu produkcyjnego: AGAFLEX Sp. z o.o., Sierakowo 108, 06 – 300 Przasnysz

IV . Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

Kryterium jakie Zmawiający będzie brał pod uwagę to cena 100%

V . Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym do zapytania lub na
innym odpowiadającym w treści.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Ofertę należy sporządzić pisemnie lub elektronicznie w języku polskim w jednym
egzemplarzu.
6. Podana w ofercie cena netto musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
7. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, oraz musi uwzględniać wszystkie
wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu oraz obejmować
wszelkie zobowiązania i koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji
przedmiotu zamówienia.
8. Oferty należy składać pisemnie, do końca dnia 5.10.2021 r. w następujący sposób:
a) wysłać lub dostarczyć osobiście na adres Zamawiającego ( Sierakowo 108, 06-300
Przasnysz) w godzinach pracy biura, które czynne jest w dni robocze od godz. 8:00 do
17:00. Liczy się data wpływu do Zamawiającego. Ofertę złożoną pisemnie należy
złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę oprogramowania do
uruchomienia produkcji złączek AGA EXACT”
b) elektronicznie w formie e-mail (podpisany skan) na adres:
grzegorz.szmulski@agaflex.pl.
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Osoba upoważniona do kontaktu :

Grzegorz Szmulski tel. 500 001 096
e-mail: grzegorz.szmulski@agaflex.pl

Dokumenty do pobrania: