Sierakowo, dnia 09.02.2021 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego

Zamawiający –AGAFLEX Sp. z o.o. – informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 3/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. dotyczącego dostawy nowego urządzenia do badania szczelności w procesie produkcji złączek AGA EXACT do Projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy AGAFLEX Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej doprodukcji innowacyjnych złączek samozaciskowych AGA EXACT”, dofinansowanego w ramach Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, działanie 3.3 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający wybrał ofertę firmy ACOMATIQ Automatyzacja Produkcji Andrzej Kopciński, ul. Spacerowa 32, 32-077 Smardzowice, która została uznana za najkorzystniejszą i uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym. Oferowana cena to 99 000,00 zł netto. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.