Sierakowo, dnia 28 stycznia 2021 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2021
na dostawę nowego urządzenia do badania szczelności w procesie produkcji złączek
AGA EXACT

Dostawa dotyczy projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy AGAFLEX Sp. z o.o.
poprzez wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej do
produkcji innowacyjnych złączek samozaciskowych AGA EXACT” dofinansowanego w
ramach Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, działanie 3.3
Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Adres siedziby:
AGAFLEX Sp. z o.o.
ul. St. Lencewicza 2A
01-493 Warszawa
NIP: 1181982182
REGON: 141723864
Tel/fax (+29) 746 33 80
www.agaflex.pl
2. Adres zakładu produkcyjnego/korespondencyjny:
AGAFLEX Sp. z o.o.
Sierakowo 108
06-300 Przasnysz
Tel/fax (+29) 746 33 80

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Grzegorz Szmulski tel. 500 001 096
e-mail: grzegorz.szmulski@agaflex.pl

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą
konkurencyjności (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do badania szczelności w
procesie produkcji złączek AGA EXACT.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień:
38420000- 5 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

Opis urządzenia

Urządzenia do badania szczelności w procesie produkcji złączek AGA EXACT niezbędne
jest do monitorowania procesu produkcji i produkowanych złączek. W statystyczny sposób
bada szczelność złączek i sprawdza błędy odlewnicze, powodujące przecieki w samym
odlewie np. dziury, rzadzizny i inne nieszczelności.
Półautomatyczne, uniwersalne urządzenie do badania szczelności min. 24-ch typów
odlewów – muf żeliwnych od 3/8” do 2 1/2”.

Wymagania techniczne:

1. Urządzenie czterogniazdowe.
2. Urządzenie dwustanowiskowe do obsługi przez jedną osobę.
3. Urządzenie uniwersalne do obsługi min. 24 typów odlewów – muf żeliwnych od 3/8”
do 2 1/2” .
4. Urządzenie przystosowane do obsługi min. 24 kpl. oprzyrządowania do muf
żeliwnych z możliwością rozbudowy.
5. Ciśnienie zasilania 6 bar, prąd 230V, wydajność minimimalna 2 szt. do 25 sek.
6. Zasilanie z dodatkowego akumulatora i wzmacniacza ciśnienia do 10 bar.
7. Parametry testów – wyciek minimalny na poziomie 2 cm 3/min.
8. Docisk uszczelnień – pneumatyczny z 4 siłowników na dwóch kasetach.
9. Osadzenie i uszczelnienie muf pionowe.
10. Szerokość urządzenia nie więcej niż 1200mm i wysokość nie większa niż 2200mm.
11. Urządzenie mobilne na kółkach zwrotnych.
12. Odblokowanie siłowników – DOBRY, zablokowanie siłowników – ZŁY.
13. Konstrukcja nośna urządzenia na profilach aluminiowych.
14. Dwa oddzielne sterowniki pomiaru testu z panelami kolorowymi min.5”.
15. Osłony BHP, D.T.R. w języku polskim, oprogramowanie,

W zakres dostawy wchodzi:

1. Dostawa urządzenia do badania szczelności do miejsca montażu na koszt Dostawcy.
2. Kompletny montaż wraz z instalacją oraz uruchomienie urządzenia.
3. Bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji.
4. Dokumentacja techniczno-ruchowa (deklaracja zgodności WE, instrukcja obsługi w
języku polskim, wykaz części zamiennych, wykaz typowych zakłóceń pracy i sposób
ich usuwania, wykaz części eksploatacyjnych wraz z grafikiem kontroli i wymiany,
karta gwarancyjna).
Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część
składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.
Dostarczone urządzenie musi spełniać obowiązujące normy i przepisy BHP oraz powinno
być oznakowane w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu zapytania ofertowego, zostały wskazane nazwy producenta,
nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących
do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na
konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego
producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie
gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy
technologii i rozwiązań równoważnych tj. nie obniżających standardów oraz wymagań
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z
tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i
funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego powinny być traktowane jako
wskazania wymagań dotyczące warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie
za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych wyrobów niż
ujęte w dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych (lub
równoważnych) niż określono w dokumentacji. Każdy z oferentów może zastosować wyroby
równoważne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w zapytaniu.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

V.WARUNKI, WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA ORAZ SPOSÓB DOKONANIA ICH
OCENY

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają
następujące warunki:
a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
2. Oferent powinien zagwarantować, iż przedmiot zamówienia jest najbardziej korzystny pod
względem gospodarczym oraz korzystnie oddziałuje na środowisko poprzez małą
energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu etc
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo i
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika.
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców ww. warunków, Oferent przedłoży
stosowne oświadczenia– załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
5. Wykonawca, który nie przedłoży wymaganych załączników zostanie odrzucony.
6. Ocena spełnienia powyższych kryteriów nastąpi w formule „spełnia/nie spełnia” w oparciu
o oświadczenia i dokumenty zawarte w formularzu ofertowym, a w przypadku załączników
w formule „załączono/nie załączono”.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryterium „cena netto w PLN”- 90%
2. Kryterium „okres udzielonej gwarancji” – 10%

VII. OCENA OFERT:

1. Oferty oceniane będą dwuetapowo:
2. W pierwszym etapie weryfikowana będzie formalna poprawność oferty – kompletność,
zgodność z wymaganiami technicznymi oraz poprawność złożenia. Oferty uznane za
niepoprawne zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
3. W drugim etapie, oferty poprawne formalnie będą podlegały ocenie punktowej, pod kątem
zakresu spełnienia kryteriów oceniających. W postępowaniu przewidziano 2 kryteria
oceniające:

Kryterium Waga punktowa Sposób oceny kryterium
Cena netto w PLN 90% cena najniższa/cena badana
x 100 pkt. x 0,9
Okres udzielenia gwarancji
[ m-ce]
10% badany okres/okres
najdłuższy x 100 pkt. x 0,1

Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę
całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie.

Przez kryterium „Okres udzielenia gwarancji” Zamawiający rozumie określoną przez
Oferenta gwarancję (liczbę pełnych miesięcy) na przedmiot zamówienia wskazany w ofercie.
Zamawiający wymaga gwarancji minimum 12 miesięcy.

4. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta która uzyska największą punktowa ocenę z wszystkich wyżej wymienionych
kryteriów.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty ze względu na uzyskanie
identycznej liczby punktów, wybrana zostanie oferta z niższą ceną.
6. W przypadku gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę uchyla się od
podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych, złożonych ofert.
7. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku gdy
Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w
danym kryterium
8. Ponadto, Zamawiający przy dokonywaniu wyboru oferty będzie kierował się
elementarnymi zasadami obowiązującymi we wspólnotowym jednolitym rynku
europejskim, w szczególności zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego
postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu
kapitału, towarów, dóbr i usług, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania
wykonawców na rynku.
9. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej
oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego oraz w bazie konkurencyjności, a Wykonawca zostanie
powiadomiony drogą elektroniczną lub pisemną.
11. W ramach wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji
do właściwej instytucji publicznej.

VIII. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony nie później niż do dnia 30.06.2021 r. na adres
siedziby zakładu produkcyjnego: AGAFLEX Sp. z o.o., Sierakowo 108, 06 – 300 Przasnysz.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać pisemnie, do końca dnia 05.02.2021 r. w następujący sposób:
a) wysłać lub dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny Zamawiającego
wskazany w pkt. I ppkt. 2 niniejszego zapytania w godzinach pracy biura, które
czynne jest w dni robocze od godz. 8:00 do 17:00. Liczy się data wpływu do
Zamawiającego.
b) elektronicznie w formie e-mail (podpisany skan) na adres:
grzegorz.szmulski@agaflex.pl.
c) za pośrednictwem strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w
odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
1. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający
zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
2. Ofertę złożoną pisemnie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na
dostawę nowego urządzenia do badania szczelności w procesie produkcji złączek AGA
EXACT”
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawcy są związani ofertą przez okres min. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do zapytania.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty, a treść
pełnomocnictwa powinna określać zakres umocowania.
4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w
treści zgodnej z zapytaniem.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy sporządzić pisemnie lub elektronicznie w języku polskim w jednym
egzemplarzu.
7. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
8. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Zaoferowana cena stanowi sumę wartości całkowitych za poszczególne
pozycje wszystkich maszyn i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.
9. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, oraz musi uwzględniać wszystkie
wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu oraz obejmować
wszelkie zobowiązania i koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji
przedmiotu zamówienia.
10. Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik
postępowania skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

XII. UMOWA:

1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Oferentowi, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza.
2. Oferent, którego oferta zastała wybrana zobowiązuje się do podpisania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz zakresu umowy zawartej z
podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których
nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania
zamówienia,
b) zmiany terminu realizacji zamówienia i wydłużenie o czas niezbędny do należytego
wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie
dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty,
c) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
d) okoliczności siły wyższej,
e) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, jeżeli konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu,
f) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
Zamawiający zostanie zobowiązany.
4. Warunkiem zmiany zakresu umowy jest zgoda obydwu stron umowy oraz ewentualna
zgoda Instytucji Pośredniczącej.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do
momentu złożenia ofert,
b) zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy
c) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
2. W przypadkach, których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do
Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

XIV. ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.