Przasnysz, dnia 27.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego

Zamawiający – AGAFLEX Sp. z o.o. – informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. dotyczącego na dostawy kompletu form do produkcji złączek AGA EXACT do Projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy AGAFLEX Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych złączek samozaciskowych AGA EXACT”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, działanie 3.3 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający wybrał ofertę firmy in.tech Maciej Szostak, ul. Kryształowa 37, 01-356 Warszawa, która została uznana za najkorzystniejszą i uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym. Oferowana cena to 150 000,00 zł netto. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.