Przasnysz, dnia 07.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego

Zamawiający – AGAFLEX Sp. z o.o. – informuje iż postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 z dnia 27 marca 2020r. dotyczącego dostawy kompletu form do produkcji złączek AGA EXACT do Projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy AGAFLEX Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej do produkcji innowacyjnych złączek samozaciskowych AGA EXACT”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, działanie 3.3 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.