Przasnysz, dnia 19 lutego 2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020

na dostawę nowego systemu ciągu produkcyjnego do produkcji złączek AGA EXACT

Dostawa dotyczy projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy AGAFLEX Sp. z o.o.
poprzez wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej do
produkcji innowacyjnych złączek samozaciskowych AGA EXACT” który ubiega się o
dofinansowanie w ramach Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i
przedsiębiorczości, działanie 3.3 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY:

AGAFLEX Sp. z o.o.
ul. St. Lencewicza 2A
01-493 Warszawa
NIP: 1181982182
REGON: 141723864
Tel/fax (+29) 746 33 80
www.agaflex.pl

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Grzegorz Szmulski tel. 500 001 096
e-mail: grzegorz.szmulski@agaflex.pl

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą
konkurencyjności (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego systemu ciągu produkcyjnego do produkcji
złączek AGA EXACT.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień:
42000000 – 6 Maszyny przemysłowe
42900000 – 5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Opis urządzenia

Systemu ciągu produkcyjnego przeznaczony jest do produkcji nowych złączek AGA EXACT
o podwyższonych parametrach, zapewniając niskie koszty eksploatacyjne, i bezpieczeństwo
pracy oraz umożliwiając przeprowadzenie pełnowartościowej kontroli ilościowej i jakościowej.
Systemu ciągu produkcyjnego do produkcji złączek AGA EXACT składa się następujących
elementów:

1. Układ segregacji i kontroli materiału wejściowego

Minimalne wymagania:
• Możliwość sprawnej segregacji i kontroli jakościowej materiału wejściowego w procesie
produkcji, wpływającej na znaczące przyspieszenie tego procesu
• Wykonanie: stal
• wymiary: max 1250x1200x1250 mm,
• Wysokość robocza: max 3475 mm,
• Kąt wywrotu: min.145°,
• Udźwig: min. 1500 kg
• Moc zainstalowana: min. 1,5 kW,
• Układ sterowania: sterowanie przy pomocy kasetki sterowniczej (magnesy) na
przewodzie min. 4m ,
• Pompa stop po zwolnieniu przycisku,
• Klatka bezpieczeństwa z czujnikami strefy – STOP pompa po naruszeniu strefy
bezpieczeństwa,
• Zsyp wzmocniony – ze względu na specyfikę odlewów,
• Przeładunek do pojemników typu Gitterbox (max: b-1250mm, h-950mm),
• Pojemnik siatkowy typu Gitterbox z dwoma uchylnymi klapami na dłuższym boku,
• Ściany boczne stałe,
• Dno pełne, długość wew. max 1210 cm , szerokość wew. max 795 cm , wysokość
wew. max 810 cm, długość zewn. max 1240cm, szerokość zewn. max 835 cm,
wysokość zewn. max 970 cm,

2. Automat tokarski CNC

Minimalne wymagania:
• Przesuw poprzeczny suportu w osi X max 213 mm,
• Przesuw poprzeczny suportu w osi Z max 571 mm,
• Średnica uchwytu trójszczękowego max 210 mm,
• Maksymalny przelot wrzeciona 88,9 mm,
• Maksymalna średnica toczenia z pręta 63,5 mm,
• Średnica przelotu nad suportem poprzecznym 533 mm (+/- 5 mm)
• Średnica przelotu nad łożem 533 mm (+/- 5 mm) ,
• Średnica przelotu nad suportem konika 533 mm (+/- 5 mm),
• Maksymalna średnica toczenia dla głowicy BOT 381 mm,
• Maksymalna średnica toczenia dla głowicy BMT65 298 mm,
➢ Wrzeciono:
• Zakres obrotów wrzeciona obr/min min. 50 – 4000,
• Maksymalny moment obrotowy /przy prędkości 500 obr/min / 203 Nm,
• Moc wrzeciona min. 14,9 kW,
➢ Posuwy:
• Szybkość dobiegów w osi X i osi Z min. 24,0 m/min,
• Maksymalna siła pociągowa napędów osi X 18,2 kN,
• Maksymalna siła pociągowa napędów osi Z 22,7 kN
➢ Głowica narzędziowa:
• Liczba pozycji narzędziowych 12,
• Typ głowicy – VDI 40,
• Czas indeksacji głowicy / narzędzie-narzędzie 1 sek.,
➢ Dokładność:
• Dokładność pozycjonowania +/- 0,005 mm,
• Powtarzalność +/- 0,003 mm,
➢ Inne:
• Napięcie zasilania min. 3 x 400 V,
• Zbiornik chłodziwa/pojemność min. 208 l,
• Częstotliwość max. 50 Hz,
• Sprężone powietrze /ciśnienie min. 6/9 bar,
• Sprężone powietrze / zużycie / max 113 bar,
• Sterowanie CNC, 2 osie, pojemność pamięci min. 1 GB
• Moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia
• Zdalny monitoring stanu pracy,
• Monitor min. LCD 15” i złącze USB
• Głowica narzędziowa typ VDI40 (12 pozycji),
• Hydrauliczny uchwyt trójszczękowy z miękkimi szczękami,
• Kompensacja temperaturowa śrub pociągowych-tocznych,
• Kabina ochronna z przesuwnymi drzwiami czołowymi,
• Gwintowanie bez oprawki kompensacyjnej,
• Instalacja dla podłączenia sprężonego powietrza,
• Układ chłodzący z zintegrowanym zbiornikiem na chłodziwo,
• Automatyczny układ centralnego smarowania,
• Oświetlenie,
• Pierwsze napełnienie chłodziwem.

3. System odbioru gotowych detali:

Minimalne wymagania:
• Programowalny,
• Uruchamiany pneumatycznie,
• Maksymalne wymiary detali: 96 mm x 102 mm,
• Stoły montażowe: konstrukcja stalowa z rynnami zabezpieczającymi. Półka pod blatem
o konstrukcji stalowej i konstrukcja stalowa nad stołem utrzymująca instalację
pneumatyczną. Podłączenie do instalacji pneumatycznej. Urządzenie pneumatyczne
do zakręcania,
• Magazynopodajnik kompatybilny z maszyną CNC. Możliwość przesuwania podajnika
umożliwiająca łatwy dostęp do tyłu wrzeciona w celu szybkiej wymiany linerów.
• Zestaw instalacyjny podajnika obejmujący interfejs podajnika , adapter prowadnika
oraz tuleje,
• ramy ze słupami systemu podającego i kraty pomostowe,
• elementy sterowania elektrycznego i pneumatycznego,
• komplet sterowników elektrycznych do maszyny CNC, stołów montażowych i
podajników,
• komplet instalacji, filtrów, osuszacze, przewody pneumatyczne giętkie, zawory
pneumatyczne, siłowniki, armatura pneumatyczna zasilająca ciąg.

4. Układ znakowania i pakowania:

Minimalne wymagania:
• zautomatyzowany i integralny ze stołami montażowymi,
• proste i wielofunkcyjne sterowanie cyfrowe,
• szerokość opaski min. 2-10 mm,
• możliwość opasania złączek AGA EXACT ½ ” – 2”
• możliwość opasania złączek zewnętrznie oraz wewnętrznie,
• optymalizacja liczby faz produkcji i podwyższona wydajność linii,
• minimalna ilość cykli/min. – 40,

W zakres dostawy wchodzi:

1. Dostawa systemu ciągu produkcyjnego do miejsca montażu na koszt Dostawcy.
2. Kompletny montaż urządzeń wraz z instalacją oraz uruchomienie poszczególnych
elementów systemu.
3. Bezpłatne szkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji.
4. Dokumentacja techniczno-ruchowa (deklaracja zgodności WE, instrukcja obsługi w
języku polskim, wykaz części zamiennych, wykaz typowych zakłóceń pracy i sposób
ich usuwania, wykaz części eksploatacyjnych wraz z grafikiem kontroli i wymiany,
karta gwarancyjna).

Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część
składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.

Dostarczone urządzenia muszą spełniać obowiązujące normy i przepisy BHP oraz powinny
być oznakowane w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu zapytania ofertowego, zostały wskazane nazwy producenta,
nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących
do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na
konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego
producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie
gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy
technologii i rozwiązań równoważnych tj. nie obniżających standardów oraz wymagań
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z
tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i
funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego powinny być traktowane jako
wskazania wymagań dotyczące warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie
za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych wyrobów niż
ujęte w dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych (lub
równoważnych) niż określono w dokumentacji. Każdy z oferentów może zastosować wyroby
równoważne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w zapytaniu.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

V. WARUNKI, WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA ORAZ SPOSÓB DOKONANIA ICH
OCENY

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają
następujące warunki:
a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
2. Oferent powinien zagwarantować, iż przedmiot zamówienia jest najbardziej korzystny pod
względem gospodarczym oraz korzystnie oddziałuje na środowisko poprzez małą
energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu etc
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo i
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika.
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców ww. warunków Oferent przedłoży
stosowne oświadczenia– załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
5. Wykonawca, który nie przedłoży wymaganych załączników zostanie odrzucony.
6. Ocena spełnienia powyższych kryteriów nastąpi w formule „spełnia/nie spełnia” w oparciu
o oświadczenia i dokumenty zawarte w formularzu ofertowym, a w przypadku załączników
w formule „załączono/nie załączono”.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryterium „cena netto w PLN” – 80%
2. Kryterium „okres udzielonej gwarancji” – 10%
3. Kryterium „czas reakcji na zgłoszenie awarii” -10%

VII. OCENA OFERT:

1. Oferty oceniane będą dwuetapowo:
2. W pierwszym etapie weryfikowana będzie formalna poprawność oferty – kompletność,
zgodność z wymaganiami technicznymi oraz poprawność złożenia. Oferty uznane za
niepoprawne zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
3. W drugim etapie, oferty poprawne formalnie będą podlegały ocenie punktowej, pod kątem
zakresu spełnienia kryteriów oceniających. W postępowaniu przewidziano 3 kryteria
oceniające:

Kryterium Waga punktowa Sposób oceny kryterium
Cena netto w PLN 80% cena najniższa/cena badana
x 100 pkt. x 0,8
Okres udzielenia gwarancji
[ m-ce]
10% badany okres/okres
najdłuższy x 100 pkt. x 0,1
Czas reakcji na zgłoszenie
awarii [ godz. ]
10% najkrótszy czas/czas badany
x 100 pkt. x 0,1

Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę
całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie.

Przez kryterium „Okres udzielenia gwarancji” Zamawiający rozumie określoną przez
Oferenta gwarancję (liczbę pełnych miesięcy) na przedmiot zamówienia wskazany w ofercie.
Zamawiający wymaga gwarancji minimum 24 miesięcy.

Przez kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie awarii” Zamawiający rozumie czas jaki upłynie
od zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu serwisu, wyrażony w pełnych godzinach.

4. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta która uzyska największą punktowa ocenę z wszystkich wyżej wymienionych
kryteriów.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty ze względu na uzyskanie
identycznej liczby punktów, wybrana zostanie oferta z niższą ceną.
6. W przypadku gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę uchyla się od
podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych, złożonych ofert.
7. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku gdy
Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w
danym kryterium
8. Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru oferty będzie się kierował
elementarnymi zasadami obowiązującymi we wspólnotowym jednolitym rynku
europejskim, w szczególności zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego
postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu
kapitału, towarów, dóbr i usług, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania
wykonawców na rynku.
9. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej
oferty co zastanie udokumentowane protokołem postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego oraz w bazie konkurencyjności, a Wykonawca zostanie
powiadomiony drogą elektroniczną lub pisemną.
11. W ramach wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji
do właściwej instytucji publicznej.

VIII. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony nie później niż do dnia 31.12.2020 r. na adres
siedziby zakładu produkcyjnego AGAFLEX Sp. z o.o., Sierakowo 108, 06 – 300 Przasnysz

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać pisemnie (wysłać lub dostarczyć osobiście) do siedziby
Zamawiającego wskazanej w pkt. I niniejszego zapytania (liczy się data wpływu do
Zamawiającego) bądź elektronicznie w formie e-mail (podpisany skan) na adres:
grzegorz.szmulski@agaflex.pl . Oferty należy złożyć do końca dnia 27.02.2020 r.
2. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający
zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
3. Ofertę złożoną pisemnie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na
dostawę nowego systemu ciągu produkcyjnego do produkcji złączek AGA EXACT ”
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawcy są związani ofertą przez okres min. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

a) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do zapytania.
b) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
c) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty, a treść
pełnomocnictwa powinna określać zakres umocowania.
d) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w
treści zgodnej z zapytaniem.
e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
f) Ofertę należy sporządzić pisemnie lub elektronicznie w języku polskim w jednym
egzemplarzu.
g) Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
h) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Zaoferowana cena stanowi sumę wartości całkowitych za poszczególne
pozycje wszystkich maszyn i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.
i) Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, oraz musi uwzględniać wszystkie
wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu oraz obejmować
wszelkie zobowiązania i koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji
przedmiotu zamówienia.
j) Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik
postępowania skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

XII. UMOWA:

1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Oferentowi, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza.
2. Oferent, którego oferta zastała wybrana zobowiązuje się do podpisania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz zakresu umowy zawartej z
podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których
nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania
zamówienia,
b) zmiany terminu realizacji zamówienia i wydłużenie o czas niezbędny do należytego
wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie
dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty,
c) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
d) okoliczności siły wyższej,
e) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, jeżeli konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu,
f) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
Zamawiający zostanie zobowiązany.
4. Warunkiem zmiany zakresu umowy jest zgoda obydwu stron umowy oraz ewentualna
zgoda Instytucji Pośredniczącej.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do
momentu złożenia ofert,
b) zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy
c) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
2. W przypadkach, których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do
Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

XIV. ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków do udziału w postepowaniu.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.